Klicka på respektive fråga för att komma till svar:
 1. Hur ofta betalas premien för tjänstepension Friplan?  
 2. Vilka betalningssätt finns att välja mellan?  
 3. Kan jag betala in extra premier när som helst?  
 4. Vilket bankgirokonto ska jag använda när jag betalar till tjänstepension Friplan?  
 5. Jag har tappat min faktura - kan jag få en kopia?  
 6. Vad händer om jag betalar in premien för sent?  
 7. Vad händer om jag missar att betala in premien flera månader?  
 8. Vad händer om jag betalar premien för tjänstepension Friplan till fel bankgiro?  
 9. Hur kan jag kontrollera att min inbetalda premie kommit in till Länsförsäkringar?  
 10. Har företaget en skuld eller ett tillgodo på tjänstepension Friplan hos Länsförsäkringar?  
 11. Vad är premiebefrielse och vilka regler gäller?  
 

1. Hur ofta betalas premien för tjänstepension Friplan?
 
Premien för tjänstepension Friplan betalas en gång i månaden. Premien avser kommande månad. Fakturan skickas ut omkring den 15:e varje månad. Fakturans förfallodatum är den 1:a i nästkommande månad  
Tillbaka
 
 

2. Vilka betalningssätt finns att välja mellan?
 
Till varje faktura bifogas en inbetalningsavi som är förtryckt med gällande fakturanummer, OCR-nummer och det belopp som ska betalas. Inbetalningsavi bifogas dock inte när betalning sker via autogiro.
Det finns följande betalningssätt att välja mellan som alternativ till den förtryckta inbetalningsavin:
 • Autogiro
  Betalas premien via autogiro är det viktigt att det finns täckning på kontot senast den sista i varje månad.
  Vill du börja betala via autogiro kan du hämta anmälningsblankett (Nytt autogirouppdrag) via funktionen Blanketter/villkor.
 • Via Internet
  Betalas premien via Internet är det viktigt att ange rätt bankgironummer (se fråga 4), det belopp som ska betalas samt det OCR-nummer som finns angivet på den förtryckta inbetalningsavin. Saknas tillgång till OCR-numret anges istället fakturanumret kompletterat med siffran 8:a före och siffran 29:e efter fakturanumret (ex 813526259729). De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 29) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.
 • Egen ifylld inbetalningsavi
  Om inbetalningsavin fylls i på egen hand är det viktigt att ange rätt bankgironummer (se fråga 4), det belopp som ska betalas samt fakturanumret kompletterat med siffran 8:a före och siffran 29:e efter fakturanumret (ex 813526259729). De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 29) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.
 •  
  Tillbaka
   
   

  3. Kan jag betala in extra premier när som helst?
   
  Extra premieinbetalningar till ålderspension kan göras när som helst under året. Det bankgirokonto du ska använda är 5968-5941. Det är viktigt att försäkringsnumret anges på inbetalningskortet, så att premien betalas till rätt försäkring. Det ska tydligt framgå att inbetalningen avser en extra premie. Förtryckta inbetalningskort kan erhållas genom ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare. Extra premieinbetalning visas inte i den här tjänsten (Faktura/inbetalning). En bekräftelse skickas när den extra inbetalda premien kommit Länsförsäkringar tillhanda.  
  Tillbaka
   
   

  4. Vilka bankgirokonton ska jag använda när jag betalar till tjänstepension Friplan?
   
  Löpande premier betalas in på bankgirokonto 5968-5941. Om du inte använder den förtryckta avin ska det belopp som ska betalas och fakturanumret kompletterat med siffran 8:a före och siffran 29:e efter fakturanumret (ex 813526259729) anges. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 29) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.
  Extra premier betalas in på bankgirokonto 5968-0850. Ange försäkringsnummer på avin. Ange även att det avser en extra premieinbetalning.
  Förtryckta inbetalningskort kan erhållas genom ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare.
   
  Tillbaka
   
   

  5. Jag har tappat min faktura - kan jag få en kopia?
   
  Om pappersfakturan förlorats kan du skriva ut motsvarande information från den här tjänsten (Faktura/inbetalning).
  Kontakta ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare om en exakt kopia av pappersfakturan önskas.
   
  Tillbaka
   
   

  6. Vad händer om jag betalar in premien för sent?
   
  Om inbetald premie kommer in till Länsförsäkringar efter det att den nya månadens faktura iordningställts kommer den nya fakturan att bestå av både den obetalda och den nya premien. Den nya fakturans belopp kan då ändras genom att en egen inbetalningsavi skrivs med det korrekta beloppet. Betalas premien via autogiro tas hänsyn till den försenade inbetalningen automatiskt när nästa premie dras från kontot. Om det högre beloppet betalas in kommer det överskott som uppstår att regleras vid nästa faktura.  
  Tillbaka
   
   

  7. Vad händer om jag missar att betala in premien under flera månader?
   
  Premien ska betalas senast på förfallodagen (den första i varje månad). Om så inte sker, läggs obetald premie på nästa månads faktura. Betalas inte fakturan inom tre månader från förfallodatumet erhåller du ett annullationsbrev från Länsförsäkringar. I detta brev uppmanas du att betala in obetalda premier innan månadsskiftet. Om premien inte betalas inom utsatt tid annulleras/upphör försäkringen.  
  Tillbaka
   
   

  8. Vad händer om jag betalar premien för tjänstepension Friplan till fel bankgiro?
   
  Om betalning skett till fel bankgiro ska du genast kontakta det företag som erhållit pengarna. Är det ett konto inom Länsförsäkringar (t ex sakförsäkring) ska du kontakta ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare.  
  Tillbaka
   
   

  9. Hur kan jag kontrollera att min inbetalda premie kommit in till Länsförsäkringar?
   
  Den här tjänsten (Faktura/inbetalning) visar de inbetalningar som gjorts och som kommit Länsförsäkringar tillhanda. Undantag är extra premieinbetalningar som inte visas i tjänsten.
  I statusfältet för fakturorna anges även vilka fakturor som är betalda, delbetalda eller obetalda. Dessutom kan man se eventuell skuld/tillgodo som företaget har på försäkringen.
   
  Tillbaka
   
   

  10. Har företaget en skuld eller ett tillgodo på tjänstepension Friplan hos Länsförsäkringar?
   
  Den här tjänsten (Faktura/inbetalning) ger information om företaget har en skuld eller ett tillgodo på försäkringen. Beloppet som anges för eventuell skuld/tillgodo avser totalt belopp för tjänstepension Friplan och inte en enskild faktura. På respektive fakturarad framgår under rubriken Status vilken faktura som är betald, delbetald eller obetald.  
  Tillbaka
   
   

  11. Vad är premiebefrielse och vilka regler gäller?
   
  Premiebefrielse innebär att premie helt eller delvis inte behöver betalas av företaget för tid när den försäkrade är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan ska vara minst 25%. Karenstiden är tre månader.
  Premien betalas av Länsförsäkringar i proportion till arbetsoförmågan.
   
  Tillbaka